Polityka Prywatności 

I. Postanowienia ogólne 

Wprowadzenie 

1. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie dla osób, których dane są przetwarzane, w dowolnym czasie,  przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji w zakresie m.in.: celów i podstaw prawnych  przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz przysługujących im praw. 

2. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w Których  ACS Biuro Rachunkowe Anna Czeszejko-Sochacka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 81/8, 41-103 Siemianowice Śląskie,  NIP: 6443326749. 

Definicje 

3. Chcąc przybliżyć pojęcia, które pojawią się na łamach tego dokumentu, wyjaśniamy: a. Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie  fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, dane o  lokalizacji, identyfikator internetowy, numer telefonu; 

b. Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to  w sposób zautomatyzowany, czy nie, za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych,  przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie. 

Administrator, Dane kontaktowe 

4. Administratorem danych osobowych podmiotów określonych w pkt II – jest: 

ACS Biuro Rachunkowe Anna Czeszejko-Sochacka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 81/8, 41-103 Siemianowice Śląskie,  NIP: 6443326749 zwana dalej Administratorem. 

5. Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych  osobowych listownie, na adres wskazany powyżej w pkt 5 oraz w ramach komunikacji elektronicznej na  następujący adres e-mail: acs@acsbiurorachunkowe.pl 

Zasady 

6. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem następujących zasad: 

a. Dane przetwarzane są tylko wtedy, gdy istnieją przesłanki dające podstawę do przetwarzania, b. Dane zbierane są tylko w określonych, komunikowanych celach i nie przetwarzane dalej w sposób  sprzeczny z tymi celami, 

c. Zakres zbieranych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację  założonego celu, 

d. Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, z zastrzeżeniem sytuacji,  gdy przepisy prawa tego wymagają lub występują inne podstawy uzasadniające ich dalsze  przetwarzanie, 

e. Przetwarzane dane są uaktualniane, 

f. Stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo  przetwarzanych danych osobowych, w tym, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

g. Dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy: dostawcom odpowiedzialnym  za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym  usługi księgowe, marketingowe, prawne, podatkowe, audytowe, kurierom oraz podmiotom  powiązanym kapitałowo. 

7. Niezależnie od niniejszej Polityki prywatności, która jest dostępna na stronach internetowych 

Administratora, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 i 14 RODO poprzez  przekazanie osobom, których dane dotyczą stosownych informacji przed zebraniem od nich danych, np.: w  momencie zapisywania się na newsletter/ składania zamówienia na usługę, próby nawiązania kontaktu z  Administratorem poprzez e-mail, telefon lub formularz kontaktowy.  

8. Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych  osobowych poszczególnych kategorii osób: klientów na rzecz których świadczona jest usługa drogą  elektroniczną, subskrybentów newslettera, osób kontaktujących się z Administratorem (telefonicznie, mailowo,  za pośrednictwem formularzy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (mailowo oraz telefonicznie  oraz za pośrednictwem formularza). 

9. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe  prowadzone przez Administratora w związku z danymi gromadzonymi za pośrednictwem plików cookies  znajdują się w dokumencie  

II. Postanowienia szczególne 

1. Cele przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza podane dane osobowe w następujących celach: 

a) kontakt drogą telefoniczną lub mailową w celu przedstawienia szczegółów świadczonych usług i /  lub przeprowadzenia konsultacji dotyczącej świadczonych przez Administratora usług.  b) udzielenie odpowiedzi na nawiązany z administratorem kontakt za pomocą: telefonu, maila,  formularza kontaktowego umieszczonego w reklamach Administratora 

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne: a) niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usługi  elektronicznej oraz udziału w programach lojalnościowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) 

b) niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;  uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1  lit. f) RODO) 

c) niezbędność przetwarzania danych w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  wystawienia dokumentu zakupu ( faktury VAT) –( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) 

d) zgoda na otrzymywanie informacji o produktach i usługach Administratora – newsletter ( art. 6 ust. 1  pkt a) RODO, którą w każdej chwili można wycofać, przy czym, wycofanie zgody nie ma wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem e) Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)- jeżeli chodzi o cele  przetwarzania wskazane w ust.1 f)-j) powyżej, prawnie uzasadnionym celem administratora jest:  marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, zapewnienie kontaktu, zapewnienie  bezpieczeństwa systemu, prowadzenie analiz statystycznych. 

3. Źródła pozyskania danych osobowych 

Administrator pozyskuje dane osobowe: 

a) Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą; 

4. Okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu,  a dłużej o ile przepis prawa tego wymaga lub jest to zasadne ze względu na uzasadniony interes administratora.  W szczególności dane będą przetwarzane przez następujące okresy: 

a) dane podane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez  Administratora- do momentu wycofania zgody

b) w przypadku kontaktu z Administratorem w celu prowadzenia komunikacji/korespondencji zw. z  działalnością Administratora, przez okres 30 dni od otrzymania zapytania, względnie 30 dni od  ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie  administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych, usług marketingowych – przy czym takie  podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami  administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników 

Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora, które przeszły odpowiednie przeszkolenie z  zakresu zasad ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą w określonych przypadkach  przekazywane firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom  pocztowym. 

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim  Obszarem Gospodarczym.  

7. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania; 

b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie  uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich  przetwarzania. 

c) w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach  oferowanych przez Administratora, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie; wycofanie  zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem. 

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z praw opisanych w lit. a) – d) proszę skontaktować się z Administratorem – dane  kontaktowe wskazane w pkt I (część ogólna) ppkt 4 i 5 powyżej. 

8. Dobrowolność podania danych osobowych 

a) Podanie danych osobowych w związku z zawieranymi umowami jest dobrowolne, lecz bez podania  danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy. 

b) Podanie danych osobowych w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez  Administratora, udziału w programach lojalnościowych jest dobrowolne. 

c) Podanie danych osobowych w celu prowadzenia kontaktu/korespondencji z Administratorem jest  dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony Administratora, prowadzenie z nim  korespondencji i udzielenie informacji na zadane pytanie. 

9. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji 

Administrator nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO .

III. Postanowienia końcowe 

1.W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zastrzeżeń związanych z treścią nin. Polityki prywatności lub  sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o przesłanie maila  w tym przedmiocie lub o kontakt listowny na adresy podane w pkt I ppkt 2 i 5. 

2. Polityka prywatności będzie poddawana procesowi stałego przeglądu i ew. zmian w sytuacji, gdy okaże się to  niezbędne w związku z nowymi przepisami prawa, nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór  nad ochroną danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w  przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych.